Adók módjára behajtandó köztartozások

Adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési kötelezettséget érvényesíti az önkéntes teljesítés elmaradása miatt (pl. közigazgatási bírság, munkaügyi bírság, megelőlegezett gyermektartásdíj stb.). Magánszemélyek esetében a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata ennek a beszedése végrehajtási eljárás keretében.

A kimutató szerv megkeresése alapján hivatalból indul az eljárás, melyben az önkormányzati adóhatóság feladata a kintlévőség beszedésére korlátozódik. Az eljárás ezen szakaszában méltányossági eljárás keretében részletfizetést, fizetési halasztást, mérséklést az önkormányzati adóhatóság nem engedélyezhet.

Az önkormányzati adóhatóság fizetési felhívásban tájékoztatja az adók módjára behajtandó köztartozás kötelezettjét a kimutatás megérkezését követően és egyben felhívja az önkéntes teljesítésre. A tartozás megfizetésének elmaradása esetén megindul a végrehajtási eljárás, melynek során elsősorban hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér letiltásra, ingó foglalásra, követelés foglalásra van lehetőség. Nagyobb összegű tartozások esetén az ingatlan tulajdonra jelzálogjog, 500 ezer forintot meghaladó kintlévőség esetén végrehajtási jog bejegyzésre is sor kerül.

A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII.28.) NGM rendelet alapján a végrehajtással kapcsolatos készkiadások és költségátalány az adók módjára behajtandó köztartozás fizetésre kötelezettjét terhelik

A rendelet alapján az önkormányzati adóhatóságnak a végrehajtás foganatosításáért minden esetben – az esetleges készkiadások mellett – 5 000 forint költségátalányt kell felszámolnia. A végrehajtási költségek alól a fizetésre kötelezett csak abban az esetben mentesül, ha a kimutatott tartozását haladéktalanul megfizeti.

Az adóvégrehajtót az eredményes végrehajtás érdekében mindazok a jogok megilletik, amit a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtónak biztosít. Ha az adózó a végrehajtási eljárás eredményességét a végrehajtó veszélyeztetésével, fenyegetésével akadályozza vagy az eljárás lefolytatásának meghiúsítását megkísérli, az adóhatóság a rendőrségről szóló törvény szerinti rendőri intézkedés megtételét kezdeményezheti.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása minden esetben hivatalból indul. Az adózó jogsértés esetén végrehajtási kifogással élhet az adott végrehajtási cselekmény ellen a tudomására jutásától számított 8 napon belül.

Kapcsolódó dokumentumok

Az eljáráshoz nem kapcsolódik nyomtatvány.

Kapcsolódó jogszabályok

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról,

49/2012. (XII.28.) NGM rendelet az adó-végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól 

 

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Végrehajtási kifogás illetéke 5 000 Ft, melyet a Bicske Város Önkormányzatának 50420410-10000458 számú Illetékbeszedési számlájára kell megfizetni a kifogás benyújtásakor.

Ügyintézési határidő

Az ügyintézés jogszabályi határidőhöz nem köthető, az elévülési időn belül folyamatosan kötelessége az önkormányzati adóhatóságnak a köztartozás behajtása.

Fizetési határidő és számlaszám

Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében a fizetési határidők már lejártak, a végrehajtási cselekmények elkerülése végett az adózó érdeke minél előbb rendezni tartozását. A befizetéseket Bicske Város Önkormányzatának 50420410-10000427 számú Idegen bevételek számlájára, illetve a Bicske Város Önkormányzatának 50420410-10000410 számú Egyéb bevételek beszedési számlájára kell teljesíteni.

 

Adó csoport
Friedmann Katalin
Helyi iparűzési adó, Adóigazolás, Vállalkozások adótartozásának behajtása, Vállalkozások fizetési könnyítési kérelme
06-20/455-8958, 06-22/565-464/19
ado@bicske.hu
Horváth Ágota
Építményadó (L-ZS), Fizetési könnyítési kérelem
06-22-565-464/27
ado@bicske.hu
Simonné Támadi Szilvia
Adók módjára behajtandó köztartozások, Termőföld bérbeadás szja, Talajterhelési díj, Túlfizetések rendezése, Magánszemélyek adótartozásainak behajtása, fizetési könnyítési kérelmek
06-22-565-464/35
ado@bicske.hu
Tóth-Fekete Ildikó
Építményadó (A-K), Adó- és értékbizonyítvány, Desztilláló berendezés bejelentése, Fizetési könnyítési kérelmek
06-22-565-464/11
ado@bicske.hu