Bejelentésköteles ipari tevékenység

Ipari tevékenységet bejelentés alapján vagy telepengedély alapján lehet végezni. A bejelentés-köteles ipari tevékenységek felsorolását az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

Bejelentés-köteles ipari tevékenység esetén az ügyfél hatóságomnál történő bejelentést követően megkezdheti a tevékenység végzését.

A jegyző köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Amennyiben a területen az adott tevékenység végezhető a jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt kézbesítés útján megküldi a bejelentőnek és az érintett hatóságoknak.

 

Az ipari tevékenység végzője a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén - ideértve, ha a tevékenységet folytató a telepen korábban folytatott ipari tevékenysége mellett vagy annak egyidejű megszüntetésével másik engedély- vagy bejelentés-köteles ipari tevékenységet kíván folytatni - az új tevékenység tekintetében új bejelentés vagy új engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.

A telep használatára jogosult személyében történő változás, jogutódlás esetén a tevékenységet az új jogosult köteles bejelenteni jogosultságának megfelelő igazolása mellett. Az új üzemeltető a telephelyen ugyanazt a tevékenységi kört folytathatja, mint az előző üzemeltető, változtatások nélkül, a korábbiakkal mindenben megegyező módon.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

 

Alkalmazott jogszabályok

  • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
  • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

Illetékesség

Bicske város közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

  • bejelentés-köteles ipari tevékenység bejelentése formanyomtatvány
  • közös tulajdonban álló telep esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a bejelentő, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
  • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a bejelentő - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
  • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
  • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni)

Eljárási illetékek:
Illetékmentes

Eljárás megindítása:
A kitöltött nyomtatványt és mellékleteit Bicske Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Hatósági ügyintéző
Rátvainé Szöllősi Edit
06/22-565-464 | 22-es mellék
ratvaine.szollosi.edit@bicske.hu