Birtokvédelmi eljárás

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a birtokvédelem három eszközét határozza meg: a jogos önhatalmat, a közigazgatási úton való igényérvényesítést és a birtokpert.

A közigazgatási úton, jegyző által nyújtott birtokvédelem a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül történt birtokháborítás esetén vehető igénybe.

A jegyző a birtokvédelmi eljárás során jogkérdést nem vizsgál, csak azt vizsgálja, hogy a kérelmező korábban ténylegesen birtokban volt-e vagy sem és ha igen, ezt az ellenérdekű fél megsértette-e, illetve a korábbi birtoklásában megzavarta-e őt. Amennyiben a birtokláshoz való jog is vitás (pl. bérleti vagy adás-vételi szerződésben foglaltak érvényessége), a birtokvédelmet bírósági úton lehet érvényesíteni.

A birtokvédelmet kérő fél a kérelem előterjesztésével egyidejűleg benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat. Az ellenérdekű fél a kérelemben foglaltakra írásban vagy szóban nyilatkozatot tehet. A felek a bizonyítási eljárás során bármikor írásban vagy szóban nyilatkozatot tehetnek. A jegyző a feleket egyidejűleg is meghallgathatja.

A tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be a jegyző, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.

Amennyiben a megismert bizonyítékok alapján a kérelemben foglaltakat a jegyző megalapozottak találja, határozatában az eredeti birtokállapot helyreállítására kötelezi az ellenérdekű felet és eltiltja a birtoksértő magatartástól.

Abban az esetben, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta a jegyző megalapozottnak, úgy a kérelmet határozattal elutasítja.

 

Alkalmazott jogszabályok

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Illetékesség

Bicske város közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

  • birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
  • kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok
  • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni)

Eljárási illetékek:

illetékmentes

Eljárás megindítása:
A kérelmet és mellékleteit Bicske Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:

  • 15 nap
  • 30 nap ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé
Hatósági ügyintéző
Rátvainé Szöllősi Edit
06/22-565-464 | 22-es mellék
ratvaine.szollosi.edit@bicske.hu