Építményadó

                           Elektronikus ügyintézés - Önkormányzati Hivatali Portál

Ügyleírás

Építményadóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Társasház, garázs és üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Mentes az adó alól a szükséglakás, a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

Adómentesség illeti meg a 70. életévét betöltött, egyedül élő bicskei állandó lakost, az állandó lakcímeként nyilvántartott lakóingatlanára vonatkozóan. A mentesség kizárólag a feltételek teljesülését igazoló nyilatkozat megtétele után, a nyilatkozat megtételét követő év január 1. napjától vehető igénybe.

Az adózónak (tulajdonosnak, vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül adatbejelentést kell tennie az önkormányzati adóhatósághoz (az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adókötelezettség az adóév első napján fennálló állapot alapján keletkezik. Az adatbejelentést az adóévet követő 15 napon belül (pl.: 2017. évi változást 2018. január 15-ig) lehet szankciómentesen benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.  

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti az építményadó kötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének bejelentését, melynek a változást követő év január 15-ig köteles eleget tenni.
Természetes személy a bejelentést papír alapon vagy elektronikus formában, vállalkozás kizárólag elektronikus úton teljesítheti. Az elektronikusan is beküldhető űrlap az Önkormányzati Hivatali Portálon található.

Kapcsolódó dokumentumok

Adatbejelentő nyomtatvány

Megállapodás az építményadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Nyilatkozat a 70. éven felüliek mentességének igénybevételéhez

Bejelentés építményadó megszüntetéséhez

Kapcsolódó jogszabályok

1990. évi C. törvény a helyi adókról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

Bicske Város Önkormányzat képviselő-testületének 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Az adatbejelentés díj- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap.  

Fizetési határidő és számlaszám

Az építményadót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben Bicske Város Önkormányzata 50420410-10000496 számú Építményadó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Általános befizetési határidő március 15. és szeptember 15.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Bicskei Polgármesteri Hivatal Adócsoport
2060 Bicske, Hősök tere 4.
Telefon: +36 (22) 565-464
E-mail:
ado@bicske.hu';
// -->    

Adó csoport
Friedmann Katalin
Helyi iparűzési adó, Adóigazolás, Vállalkozások adótartozásának behajtása, Vállalkozások fizetési könnyítési kérelme
06-20/455-8958, 06-22/565-464/19
ado@bicske.hu
Horváth Ágota
Építményadó (L-ZS), Fizetési könnyítési kérelem
06-22-565-464/27
ado@bicske.hu
Simonné Támadi Szilvia
Adók módjára behajtandó köztartozások, Termőföld bérbeadás szja, Talajterhelési díj, Túlfizetések rendezése, Magánszemélyek adótartozásainak behajtása, fizetési könnyítési kérelmek
06-22-565-464/35
ado@bicske.hu
Tóth-Fekete Ildikó
Építményadó (A-K), Adó- és értékbizonyítvány, Desztilláló berendezés bejelentése, Fizetési könnyítési kérelmek
06-22-565-464/11
ado@bicske.hu