Építményadó

Építményadó köteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Társasház, garázs és üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Mentes az adó alól a szükséglakás, a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

Adómentesség illeti meg a 70. életévét betöltött, egyedül élő bicskei állandó lakos, az állandó lakcímeként nyilvántartott lakóingatlanára vonatkozóan. A mentesség kizárólag a feltételek teljesülését igazoló nyilatkozat megtétele után, a nyilatkozat megtételét követő év január 1. napjától vehető igénybe.

Bicske városban alkalmazott adómértékeket (208 Ft/m2/év - 1400 Ft/m2/év között) a 17/2015. (X.28.) számú önkormányzati rendelet szabályozza.

Az adózónak (tulajdonosnak, vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adókötelezettség az adóév első napján fennálló állapot alapján keletkezik. Bevallást az adóévet követő 15 napon belül (pl.: 2015. évi változást 2016. január 15-ig) lehet szankció mentesen benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

 

 

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti az építményadó fizetési kötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének bejelentését, melynek a változást követő év január 15-ig köteles eleget tenni.

A bevallás kizárólag papír alapon nyújtható be.

Kapcsolódó dokumentumok

Építményadó bevallás nyomtatvány

Megállapodás az építményadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Nyilatkozat a 70. éven felüliek mentességének igénybevételéhez

Bejelentés építményadó megszüntetéséhez

Építményadó bevallás kitöltési útmutató

 

Kapcsolódó jogszabályok

1990. évi C. törvény a helyi adókról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(V.28.) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Bevallás benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap.  

Fizetési határidő és számlaszám

Az építményadót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Bicske Város Önkormányzatának 11736020-15727048-10500996 számú Építményadó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Általános befizetési határidő március 15. és szeptember 15.

Adó csoport
Friedmann Katalin
Helyi iparűzési adó
06-22-565-464 19-es mellék
ado@bicske.hu
Jacsó Zsolt
Végrehajtás, Adó- és értékbizonyítvány, Földtulajdonosi nyilatkozat
06-22-565-464 35-ös mellék
ado@bicske.hu
Kalauzné Pajer Henrietta
Építményadó
06-22-565-464 27-es mellék
ado@bicske.hu
Varga Veronika Klaudia
Talajterhelési díj
06-22-565-464 35-ös mellék
ado@bicske.hu
Vitai Zsuzsa
Gépjárműadó
ado@bicske.hu