Fizetési könnyítések, adómérséklés

Az önkormányzati adóhatóság által előírt fizetési kötelezettségek teljesítését akadályozhatja az adózó átmenetileg vagy tartósan fennálló fizetési nehézsége. Az adózó a jogerős fizetési kötelezettségre vonatkozóan kezdeményezheti méltányossági eljárás lefolytatását. A méltányossági eljárás irányulhat részletfizetésre, fizetési halasztásra (együtt: fizetési könnyítés), valamint adómérséklésre.

Fizetési könnyítés kérelmezése esetén adóhatóságunk vizsgálja, hogy a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek felróható-e, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben tőle az elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Fontos, hogy nem engedélyezhető fizetési könnyítés a már beszedett, befizetett helyi adóra.

Az adómérséklés szabályai eltérnek a magánszemély és a jogi személy kérelmezők esetében. Jogszabály alapján az adóhatóság a magánszemély adózót terhelő adótartozást mérsékelheti vagy elengedheti a helyi adók, gépjárműadó, bírságok és ezek járuléka (késedelmi pótlék) vonatkozásában, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Vállalkozási tevékenységet folytatók esetében adómérséklésre kivételes méltányosságból kizárólag a pótlék- és bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség. Adóhatóságunk abban az esetben mérsékli a fennálló tartozást, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, a jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklés engedélyezéséhez feltételt is köthet, amely leggyakrabban az adótartozás egyösszegben történő  megfizetését jelenti.

Fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelem benyújtásakor a magánszemélyeket nem terheli illetékfizetési kötelezettség, a gazdálkodó szervezeteknek viszont eljárási illetéket kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetni.

Az adózó kérelmét benyújthatja az önkormányzati hivatali portálon található űrlapon, illetve az adóhatóságunk által rendszeresített adatlapon. Az adatlapot teljes körűen ki kell töltenie és a megadott igazolásokat (jövedelem, közmű számlák, egyéb kiadások stb.) csatolnia kell. A rendelkezésre álló adatok alapján adóhatóságunk vizsgálatot folytat le, amely során a jövedelmi viszonyok mellett az adózó vagyoni helyzetét is figyelembe kell venni (ingatlanok, gépjármű tulajdon, nagy értékű ingóság) és ezek alapján kerül sor a döntésre.

Jogi személyeknek a kérelemhez mellékelni kell a 10.000,- Ft illeték megfizetését igazoló bizonylatot, valamint 3 hónapnál nem régebbi főkönyvi kivonatot.

Természetes személy adózó kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb 500.000,- Ft összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez. (Automatikus részletfizetési kedvezmény). Az automatikus részletfizetési kedvezmény kérelemhez nem kell csatolni a fent leírt dokumentumokat.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az ügy kérelemre indul. Magánszemély a kérelmet benyújthatja papír alapon, vagy elektronikus úton, vállalkozás kizárólag elektronikus úton.

Kapcsolódó jogszabályok

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Magánszemélyeket nem terheli illetékfizetési kötelezettség, a gazdálkodó szervezeteknek 10 000 Ft eljárási illetéket kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetni a Bicske Város Önkormányzatának 50420410-10000458 számú Illeték beszedési számlájára.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Fizetési határidő és számlaszám

A döntésben (határozat) szereplő határidők szerint kell a megadott számlákra az adózónak kötelezettségeit teljesítenie.