Házasságkötési szándék bejelentése

A házasságkötési szándékukat a házasulók a házasságkötés tervezett helye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt jelenthetik be. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeinek fennállását. Az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre nyilatkozatokat kell tenniük.
A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít.
A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 12 hónapig érvényes. Amennyiben 12 hónapon belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, ezt a házasulóknak újból be kell jelenteni.
A házasságkötési eljárás – beleértve az első ízben kiállításra kerülő házassági anyakönyvi kivonatot is – illetékmentes.
A hivatali munkaidőn túl, illetve a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés díjköteles.
Illetékesség: Az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók a házasságkötési szándékot bejelentették

Szükséges okiratok:

A házasulók érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).
A házasulók születési anyakönyvi kivonata.
A házasulók családi állapotának igazolása céljából: elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó jogerős bírósági végzés, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.
Özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói végzés, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat. Az előző házasság megszűnése utáni névviselés megállapítására be kell mutatni a házassági anyakönyvi kivonatot.

Külföldi állampolgárok esetében:
tanúsítvány, mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, családi állapotát, állampolgárságát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs.
Amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt hiteles magyar nyelvű fordításban kell bemutatni.

Figyelem! Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordítás fogadható el. A külföldi okiratok elfogadhatóságát  vizsgálni kell, a Ket. 52. § szabályai szerint, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy Apostille bélyegző lenyomatokra lehet szükség.

Magyar állampolgár külföldön tervezett házasságkötése:
Tanúsítvány: 2013. március 1-je után nem kerül kiállításra. Az illetékes magyar konzuli tisztviselő e tényről igazolást adhat ki, amennyiben a házasságkötés tervezett helye szerinti hatóság azt kéri. Családi állapot igazolás kiállítása kérhető a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából, amennyiben az szükséges.
Az illetékes külföldi anyakönyvvezető tud felvilágosítást adni a házasságkötéshez szükséges okiratok elfogadhatóságáról (hiteles magyar nyelvű fordítás, diplomáciai felülhitelesítés vagy Apostille).

Az alkalmazott jogszabályok:

2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

 

Anyakönyvvezető
Dr. Kovács Györgyné
Anyakönyvvezető
06-22-565-464
kovacs.gyorgyne@bicske.hu