Helyi iparűzési adó

                            Elektronikus ügyintézés - E-Önkormányzat Portál

Helyi iparűzési adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység.

A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja.

2021.01.01-től az ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó megszűnt, viszont a telephelynek minősül viszont a 180 napot meghaladó építőipari tevékenység folytatása esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a vállalkozó építőipari tevékenységet folytat. A napok számításánál a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítéselfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja figyelembe veendő

Az adó alanya a vállalkozó. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 52. §. 26 pontja értelmében vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50 %-át meghaladja,

c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Adómentes: az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

Az adó alapja általános esetben az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott K+F adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak a Htv. mellékletében meghatározottak szerint meg kell osztania. A Htv. mellékletében meghatározott megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla forint települési adóalapot eredményezne.

Az általánostól eltérően, az adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv. 39/A. §-a, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját.

Mentesség

Mentes a helyi iparűzési adó alól az az adóalany, akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 mFt-ot. (Bevallási kötelezettsége van!)

A Htv. 39/A. §. szerint adózó vállalkozó mentességet nem vehet igénybe.

A helyi iparűzési adó mértéke

Adómérték az adóalap 2%-a.

Bejelentési, bevallási kötelezettség

A helyi iparűzési adóról az adózónak az adóévet követő év május 31-ig kell adóbevallást tennie.

Az ügyintézés kezdeményezhető

2018. január 1. napjától a vállalkozások bejelentési, bevallási kötelezettségüket kizárólag elektronikus úton teljesíthetik.

A bejelentkezési, bevallási űrlapok az E-Önkormányzat Portálon keresztül kitölthetők és beküldhetők. A bejelentkezés-változásbejelentés űrlap az általános adónyomtatványoknál, az előlegmérséklési kérelem a helyi iparűzési adónál találhatók.
A helyi iparűzési adó bevallás 2021.01.01. napjától kizárólag a NAV honlapjáról letölthető 18HIPA, 19HIPA, 20HIPA, 21HIPA, 22HIPAK, 23HIPAK elnevezésű ÁNYK nyomtatványon nyújtható be.

 

Kapcsolódó jogszabályok

1990. évi C. törvény a helyi adókról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Bejelentkezés, változás-bejelentés, bevallás és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő: 30 nap.  

Fizetési határidő és számlaszám

A helyi iparűzési adót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Bicske Város Önkormányzata 50420410-10000472 számú Helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni.

A helyi iparűzési adóelőleg fizetési határideje: március 15. és szeptember 15.

A 39/A. § szerinti adózást választók adóelőleg fizetési határideje: május 31.

A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig kell megfizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelhető vissza.

 

Adó csoport
Friedmann Katalin
Helyi iparűzési adó, Adóigazolás, Vállalkozások adótartozásának behajtása, Vállalkozások fizetési könnyítési kérelme
06-20/455-8958, 06-22/565-464/19
ado@bicske.hu
Horváth Ágota
Építményadó (L-ZS), Fizetési könnyítési kérelem
06-22-565-464/27
ado@bicske.hu
Simonné Támadi Szilvia
Adók módjára behajtandó köztartozások, Termőföld bérbeadás szja, Talajterhelési díj, Túlfizetések rendezése, Magánszemélyek adótartozásainak behajtása, fizetési könnyítési kérelmek
06-22-565-464/35
ado@bicske.hu
Tóth-Fekete Ildikó
Építményadó (A-K), Adó- és értékbizonyítvány, Desztilláló berendezés bejelentése, Fizetési könnyítési kérelmek
06-22-565-464/11
ado@bicske.hu