Helyi iparűzési adó

                            Elektronikus ügyintézés - E-Önkormányzat Portál

Helyi iparűzési adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

A vállalkozó állandó jellegű tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja.

Ideiglenes az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül meghaladja a 30 napot, de nem éri el 181 napot. (Ha a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzés helye telephelynek minősül.)

Az adó alanya a vállalkozó. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 52. §. 26 pontja értelmében vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,

c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

A Htv. alapján a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó (kata) alanya a helyi iparűzési adó tekintetében a kata-alanyisága kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-éig változás-bejelentési nyomtatványon dönthet arról, ha az adóévi iparűzési adót tételes adóalap szerint teljesíti. A vállalkozó döntése a teljes adóévre vonatkozik, utoljára abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti, hogy az adó alapját nem a kata szerint kívánja megállapítani.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a teljesítés-elfogadás napjáig terjedő időszak minden naptári napja.

Adómentes: az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

Az adó alapja általános esetben az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott K+F adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak a Htv. mellékletében meghatározottak szerint meg kell osztania. A Htv. mellékletében meghatározott megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla forint települési adóalapot eredményezne.

Az általánostól eltérően, az adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv. 39/A. §-a, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját.

A tételes kata hatálya alá tartozó vállalkozó esetében az adó alapja a székhelye és telephelye(i) szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.

Mentesség

Mentes a helyi iparűzési adó alól az az adóalany, akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 mFt-ot. (Bevallási kötelezettsége van!)

A helyi iparűzési adó mértéke

Adómérték az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5 000 Ft.

Bejelentési, bevallási kötelezettség

Az adókötelezettség keletkezését és változását az adózó 15 napon belül köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz a Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány kitöltésével.

A helyi iparűzési adóról állandó jelleggel végzett tevékenység esetében az adózónak az adóévet követő év május 31-ig kell adóbevallást tennie, a helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés összegéről a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig  kell adóbevallást tennie.

A tételes KATA hatálya alá tartozó vállalkozót adóbevallási kötelezettség nem terheli, kivéve az alábbi eseteket:

 • az adóévet követő év január 15-ig, ha az adóévre fizetendő adója az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert az adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye
 • az adóévet követő év január 15-ig, ha az önkormányzat rendelete alapján az adóévben:
  • adóalap-mentességet, vagy
  • adókedvezményt kívánnak figyelembe venni,
  • az ideiglenes tevékenység végzése után megfizetett átalányadót, vagy
  • a megfizetett e-útdíjat az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy
  • a foglalkoztatás- növelés címén adóalap-mentességet – 1 fő után 1 millió forint/év – kívánnak érvényesíteni.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról – a megfizetés határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tennie.

Az ügyintézés kezdeményezhető

2018. január 1. napjától a vállalkozások bejelentési, bevallási kötelezettségüket kizárólag elektronikus úton teljesíthetik.

A bejelentkezési, bevallási űrlapok az E-Önkormányzat Portálon keresztül kitölthetők és beküldhetők. A bejelentkezés-változásbejelentés űrlap az általános adónyomtatványoknál, a bevallás űrlapok a helyi iparűzési adónál találhatók.
A helyi iparűzési adó bevallás a NAV honlapjáról letölthető 18HIPA, 19HIPA, 20HIPA elnevezésű ÁNYK nyomtatványon is benyújtható.

 

Kapcsolódó jogszabályok

1990. évi C. törvény a helyi adókról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Bejelentkezés, változás-bejelentés, bevallás és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő: 30 nap.  

Fizetési határidő és számlaszám

A helyi iparűzési adót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Bicske Város Önkormányzatának 50420410-10000472 számú Helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adóelőleg fizetési határideje: március 15. és szeptember 15.

A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig kell megfizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelhető vissza.

Az adóelőlegkiegészítés összegét tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig  kell megfizetni.

A tételes KATA hatálya alá tartozó vállalkozó az adóját évente két egyenlő részletben március 15. és szeptember 15. napjáig fizeti meg, abban az esetben, ha az adóév 12 hónap. Ha 12 hónapnál rövidebb, akkor az első és utolsó hónapot követő hó 15. napjáig.

Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni.

Adó csoport
Friedmann Katalin
Helyi iparűzési adó, Adóigazolás, Fizetési könnyítési kérelmek (cégeknek), Tájékoztatás adóhatósági ügyekben
06-20/293-73-98
ado@bicske.hu
Jacsó Zsolt
Végrehajtás, Adó- és értékbizonyítvány, Földtulajdonosi nyilatkozat
06-22-565-464/35-ös mellék
ado@bicske.hu
Tóth-Fekete Ildikó
Gépjárműadó, Építményadó, Desztilláló berendezés bejelentése
06-22-565-464/11-es mellék
ado@bicske.hu
Varga Veronika Klaudia
Talajterhelési díj, Túlfizetések rendezése, Méltányossági kérelmek, Csoportos beszedési megbízás
06-22-565-464/35-ös mellék
ado@bicske.hu