Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése

A helyi termelői piac a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pontja alapján olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.

Helyi termelői piacot tarthat fenn: gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepe, továbbá aki lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik az EU tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, vagy olyan államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az EGT-állam állampolgárával azonos jogállást végez.

 

Helyi termelői piac bejelentés alapján üzemeltethető. A bejelentést a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben meghatározott kötelező adattartalommal kell megtenni.

A bejelentés alapján a jegyző a helyi termelői piac fenntartóját– az egyéb jogszabályi feltételek megléte esetén –nyilvántartásba veszi.

A helyi termelői piac üzemeltetője a piacon árusító kistermelő nevéről és címéről, gazdasága, illetve a termelés és előállítás helyéről, regisztrációs számáról, ás általa árusított termékekről napi nyilvántartást köteles vezetni, amelyet köteles 60 napig megőrizni és az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

A helyi termelői piac fenntartója a bejelentésében foglalt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

Alkalmazott jogszabályok

  • a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
  • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
  • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Illetékesség

Bicske város közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

  • helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése
  • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni)

Eljárási illetékek:
új bejelentés esetén 3.000,- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni
adatmódosítás/tevékenység megszüntetésének bejelentése illetékmentes

Eljárás megindítása:
A kitöltött bejelentést Bicske Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
A bejelenést követően azonnal végezheti a bejelentésköteles tevékenységet

I. fokon döntést hozó szerv:
Bicske Város Jegyzője

II. fokon eljáró hatóság:
Fejér Megyei Kormányhivatal

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A tevékenység megkezdését megelőzően.

CsatolmányMéret
PDF icon helyi_term_piac_uzem_bej_nyomtatvany.pdf205.57 KB
Hatósági ügyintéző
Rátvainé Szöllősi Edit
06/22-565-464 | 22-es mellék
ratvaine.szollosi.edit@bicske.hu