Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

Adóbevallásra kötelezett az az adózó, aki Bicske Város Önkormányzata illetékességi területén fekvő termőföld bérbeadásából bérbeadó magánszemélyként jövedelmet szerez, vagy kifizetőként bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizet ki.

Az adó alapja: A magánszemély termőföld-bérbeadásból származó bevételének (ide értve a földjáradékot is) egésze. (Szja.tv. 17.§. (4) bekezdése)

Az adó mértéke: az adó alap 15 %-a (Szja.tv. 8. §. (1) bekezdése)

A termőföld bérbeadásból származó jövedelem akkor nem adóköteles, ha a haszonbérbeadás határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján legalább 5 évre szól.

Ha a határozott időre kötött szerződés 5 éven belül megszűnik (kivéve, ha a megszűnés oka a szerződő felek akaratán kívüli, vagy ha a felmondás azonnali hatályú) a felvett jövedelem korábban meg nem fizetett adóját késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni a szerződés megszűnése évének kötelezettségeként. A pótlékot az adott évi adóbevallásra nyitva álló határidőtől kell számítani.

Ha a magánszemélynek termőföld bérbeadásból olyan jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után a magánszemély a jövedelem adóját megállapítja, a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti.

Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek a termőföld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a termőföld bérbeadásból származó jövedelme mentes az adó alól.

Ha a termőföld bérbeadásából származó jövedelem kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg az illetékes önkormányzati adóhatóság felé. A kifizetőnek az általa kifizetett bérleti díjról és a levont adóról a magánszemély részére igazolást kell kiadni.

Nem terheli a kifizetőt haszonbérbeadás esetén adómegállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott határozott (5 éven túli) időtartamra kötött haszonbérleti szerződést.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adóbevallást a magánszemély a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20. napjáig teljesíti az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített bevallás nyomtatvány benyújtásával.

Az adóbevallást a kifizető az adóévet követő év február 25. napjáig teljesíti az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített bevallás nyomtatványon.

A kifizető az Art. 3. sz. melléklete A/II. pontja alapján adatszolgáltatásra kötelezett az adóévet követő év március 31. napjáig, melyet az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített adatlapon teljesíthet.

A bevallás és adatszolgáltatás kizárólag papír alapon nyújtható be.

 

Kapcsolódó jogszabályok

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Bevallás (adatlap) és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Fizetési határidő és számlaszám

A termőföld bérbeadásból származó jövedelem adóját az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Bicske Város Önkormányzatának 50420410-10000403 számú Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12. napjáig fizeti meg.

Az adót a kifizető a kifizetést követő hó 12. napjáig fizeti meg.

Adó csoport
Friedmann Katalin
Helyi iparűzési adó, Adóigazolás, Fizetési könnyítési kérelmek, végrehajtás (cégek, egyéni vállalkozók), Köztartozások behajtása
06-20/293-73-98, 06-22/565-464/19
ado@bicske.hu
Horváth Ágota
Építményadó (L-ZS), Fizetési könnyítési kérelem, végrehajtás (A-F)
06-22-565-464/27
ado@bicske.hu
Tóth-Fekete Ildikó
Építményadó (A-K), Adó- és értékbizonyítvány, Desztilláló berendezés bejelentése
06-22-565-464
ado@bicske.hu
Varga Veronika Klaudia
Termőföld bérbeadása, Talajterhelési díj, Túlfizetések rendezése, Fizetési könnyítési kérelem, végrehajtás (G-ZS),
06-22-565-464/35, 06-20-455-8958
ado@bicske.hu