Vásár, piac üzemeltetési engedélyezése

Vásárt, piacot csak üzemeltetési engedély birtokában lehet üzemeltetni. A vásár vagy a piac üzemeltetését a vásár vagy piac helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, a piacot és annak fenntartóját nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános.

A vásárok és piacok üzemeltetésére a jogszabályokban előírt feltételek meglétét a jegyző kereskedelmi hatósági feladatkörében eljárva ellenőrzi. A jegyzőn kívül a vásárok és piacok, működésére, az ott végzett kereskedelmi tevékenységre, forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását a népegészségügyi, élelmiszerlánc- biztonsági és állategészségügyi, fogyasztóvédelmi, valamint munkavédelmi hatósági hatáskörében eljárva a fővárosi és megyei kormányhivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, továbbá a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a külön jogszabályban foglalt hatáskörükben eljárva jogosultak ellenőrizni, illetve hatósági jogkörüket gyakorolni.

 

Alkalmazott jogszabályok

 • a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Illetékesség

Bicske város közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

 • vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelem
 • a területhasználat jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • a vásár, piac számára kijelölt terület méretarányos helyszínrajza az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével
 • a vásár, piac működésének rendje
 • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni)

 

Eljárási illetékek:
új kérelem esetén 3.000,- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni
adatmódosítás/tevékenység megszüntetésének bejelentése illetékmentes

Eljárás megindítása:
A kitöltött kérelmet és mellékleteit Bicske Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
15 nap

I. fokon döntést hozó szerv:
Bicske Város Jegyzője

II. fokon eljáró hatóság:
Fejér Megyei Kormányhivatal

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A tevékenység megkezdését megelőzően.

CsatolmányMéret
PDF icon vasar_piac_engedelyezese_nyomtatvany.pdf294.39 KB
Hatósági ügyintéző
Rátvainé Szöllősi Edit
06/22-565-464 | 22-es mellék
ratvaine.szollosi.edit@bicske.hu