Közterület használat

Bicske Város közigazgatási területén belül található közterületek nem rendeltetésszerű használatának engedélyezése (pl. építőanyag ideiglenes tárolása, figyelmeztető/ tájékoztató/ reklámtábla elhelyezése, építési munkával kapcsolatos ideiglenes létesítmények, utcabútorok, lakókocsi, utánfutó elhelyezése, üzemképtelen jármű tárolása, rendezvények, stb.). A kérelmet írásban kell benyújtani a tervezett használatot megelőzően.

A kérelmet  a tervezett használatot megelőzően 15 nappal, írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a vonatkozó – 2/2014 (I. 17.) - helyi rendelet  alapján a polgármester  bírálja el és ad közterület-használati hozzájárulást, engedélyt.
Az engedélyben rögzítésre kerül a területhasználat módja, ideje, részletes feltételei, valamint a területhasználati díj mértéke

A díj megfizetésének tényét a Polgármesteri Hivatalban legkésőbb az engedély kiadásávall egyidejűleg igazolni kell.
A közterület rendeltetéstől eltérő használata csak érvényes területhasználati hozzájárulás birtokában kezdhető meg!
A jogellenes közterület használat szankciót von maga után! (ld. Rendelet 35.§.)
Egyes tevékenységekre nem adható közterület-használati hozzájárulás (pl. lakosság nyugalmát zavaró tevékenység, közterületi parkoló kizárólagos használata, stb.), melyek körét a Rendelet 7. §-a rögzíti.

Az eljárás jogi alapja:

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.17.) önkormányzati  rendelete a közterületek használatáról.

 

Illetékességi terület:

a)Bicske Város közigazgatási területén, közterületnek minősülő – közhasználatra szolgáló minden olyan állami és önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

b)Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

Benyújtandó dokumentumok:

  • Közterület-használati kérelem (a Rendelet 2. vagy 3. melléklete szerinti nyomtatvány
  • egyéb, a kérelemben felsorolt adatok, dokumentumok.

 

Eljárási illetékek:
Az eljárás illetékmentes

Eljárás Megindítása:
A kitöltött nyomtatványt és mellékleteit a Bicskei Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, postai, elektronikus úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
5 nap

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A tervezett használatot megelőzően min. 15  nappal, írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

Munkatársak
Druzsin László
Műszaki Irodavezető
druzsin.laszlo@bicske.hu
Kissné Bükkösi Éva
Műszaki adminisztrátor
06-22-565-464
kissne.eva@bicske.hu
Lengyel Hunor
lengyel.hunor@bicske.hu
Marton Ildikó
Műszaki előadó
06-22-565-464
marton.ildiko@bicske.hu
Pálfiné Marosán Gabriella
Műszaki ügyintéző
0622-565-464/28-as mellék
palfine.gabriella@bicske.hu
Savanya Ágnes
Műszaki ügyintéző
06-22-565-464 29-es mellék
savanya.agnes@bicske.hu
Soós Attila
Műszaki előadó
06-22-565-464
soos.attila@bicske.hu