Vadkárral összefüggő egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatása iránti kérelem

Vadkár: a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár.

A vadkár kár öt százalékot meghaladó részének megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jogosult, és akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetőleg akinek vadászterületéről a vad kiváltott.

Akár megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől - folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől - számított harminc napon belül kell közölni a kárért felelős személlyel.

Ha a károsult és a kárért felelős személy között a kár közléstől számított 8 napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, és a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől (a továbbiakban: jegyző) nyolc napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatását.

A kár megállapítását a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő végezheti. A jegyző 8 napon belül kirendeli a kárszakértőt. A szakértő költségét a károsult előlegezi meg.

A kár becslését - a miniszter által rendeletben megállapított egyszerűsített vadkárbecslési szabályok szerint - a kirendeléstől számított nyolc napon belül kell lefolytatni.

A jegyző a szakértői vadkárbecslési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan.

Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja.

Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.

A károsult az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

Alkalmazott jogszabályok

  • a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
  • a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

Illetékesség

Bicske város közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

  • vadkárral összefüggő egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatása iránti kérelem
  • a kár kártérítésért felelős személlyel való közlésének tényét igazoló dokumentum
  • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni)

Eljárási illetékek:
3.000,- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni

Eljárás megindítása:
A kitöltött kérelmet és mellékleteit Bicske Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
21 nap

Ügyintézés helye:
Bicskei Polgármesteri Hivatal (2060 Bicske, Hősök tere 4.)

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
Mezõgazdasági vadkár bejelentése a következõ idõszakokban lehetséges

a.) őszi gabona - október 1.- augusztus 15.

b.) tavaszi gabona - április 1.- augusztus 1.

c.) kukorica - április 15.- november 30.

d.) burgonya - április 15.- október 15.

e.) napraforgó, szója - április 15.- szeptember 30.

f. ) borsó - március 1.- augusztus 30.

g.) szőlő, gyümölcsös - egész évben

CsatolmányMéret
PDF icon vadkar_nyomtatvany.pdf185.89 KB
Hatósági ügyintéző
Rátvainé Szöllősi Edit
06/22-565-464 | 22-es mellék
ratvaine.szollosi.edit@bicske.hu